Pantulong sa Pananaliksik sa Filipino sa Iba’t Ibang Disiplina

325.00

ISBN: 978–621–409–126–3
Author: Ariel Ursolon Bosque
Melvin Orio Mortera

Clear
ISBN: 978–621–409–126–3 SKU: N/A Category: Tags: , , ,

Description

ISBN: 978–621–409–126–3
Author: Ariel Ursolon Bosque
Melvin Orio Mortera

 

Additional information

Book Type

Hard Copy, e-book

Mga Nilalaman

Mga Nilalaman

Unang Bahagi
Ang Filipino at ang Pananaliksik

Aralin
1 Ang Wikang Filipino……………………………………………………. 3
Pagpapabulas………………………………………………………………….. 3
Pagtalakay
Ang Wikang Pambansa
at ang mga Kaugnay na Batas Nito…………………………… 4
Tagalog……………………………………………………………………. 4
Wikang Pambansang Pilipino………………………………….. 5
Paglalagom……………………………………………………………………… 7
Pamantayan ng Pagmamarka…………………………………… 8
Pagpapanday…………………………………………………………………… 9
Pagtataya 1………………………………………………………………………. 11
Proyektong TUGON: Proposal
para sa Wikang Pambansa……………………………………….. 12
Pamantayan ng Pagmamarka…………………………………… 13
Pagtutulay………………………………………………………………………. 14

2 Ang Wikang Filipino Sa Iba-Ibang Lunan…………………… 15
Pagpapabulas………………………………………………………………….. 15
Pagtalakay
Wika ng Bayan………………………………………………………… 16
Wika ng Edukasyon………………………………………………… 17
Wika ng Pananaliksik……………………………………………… 18
Filipino Bilang Larang ……………………………………………. 19
Filipino sa Iba’t Ibang Larang………………………………….. 19
Paglalagom……………………………………………………………………… 21
Pagpapanday…………………………………………………………………… 22
Pagtataya 2………………………………………………………………………. 23
Pamantayan ng Pagmamarka…………………………………… 26
Pagtutulay……………………………………………………………………….. 27

Ikalawang Bahagi

Ang mga Batayang Kasanayan sa Pananaliksik

3 Ang Pagpili ng Batis ng Impormasyon………………………….. 31
Pagpapabulas………………………………………………………………….. 31
Pagtalakay
Ang Batis…………………………………………………………………. 32
Batis Batay sa Iskolarsyip Nito…………………………………. 32
Iskolarling Batis………………………………………………………. 32
Di-iskolarling Batis………………………………………………….. 34
Batis Ayon sa Pinagmulan Nito……………………………….. 37
Primaryang Batis…………………………………………………….. 37
Sekondaryang Batis…………………………………………………. 38
Tersaryang Batis………………………………………………………. 38
Paglalagom……………………………………………………………………… 39
Pagpapanday…………………………………………………………………… 40
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 41
Pagtataya 3………………………………………………………………………. 43
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 45
Pagtutulay……………………………………………………………………….. 46
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 47

4 Pagbabasa at Pagbubuod ng Impormasyon………………. 49
Pagpapabulas………………………………………………………………….. 49
Pagtalakay
Ang Pagbasa……………………………………………………………. 50
Estratehiya sa Pagbasa…………………………………………….. 51
Close Reading Bilang Estratehiya……………………………… 53
Mga Teorya sa Pagbasa……………………………………………. 54
Tradisyonal na Pagtanaw…………………………………………. 54
Kognitibong Pagtanaw…………………………………………….. 55
Metakognitibong Pagtanaw…………………………………….. 55
Proseso ng Pagbasa…………………………………………………. 57
Bago Magbasa (Pre-Reading Stage)………………………… 57
Habang Nagbabasa (Actual Reading Stage)…………….. 57
Pagkatapos Magbasa (After Reading Stage)…………….. 58
Pagbubuod………………………………………………………………. 59
Ang Proseso ng Pagbubuod…………………………………….. 59
Pagpapanday…………………………………………………………………… 62
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 67
Pagtataya 4………………………………………………………………………. 69
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 73
Pagtutulay……………………………………………………………………….. 74
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………. 76

5 Ang Pagsasalin at Pagpaparaprase…………………………………. 77
Pagpapabulas………………………………………………………………….. 77
Pagtalakay
Ang Pagsasalin………………………………………………………… 78
Salita-sa-Salita Laban sa Diwa-sa Diwa……………………. 80
Gabay sa Reperensiya………………………………………………. 80
Ang Paglikha…………………………………………………………… 82
Ang Pagsasalin sa Akademya…………………………………… 83
Ang mga Simulain sa Pagsasaling Panteknikal
sa Pilipinas………………………………………………………. 83
Pagsasaling Pampanitikan……………………………………….. 87
Ang Paraphrasing…………………………………………………… 88
Mga Paraan sa Pagpaparaprase………………………… 90
Paglalagom……………………………………………………………………… 91
Pagpapanday…………………………………………………………………… 92
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 93
Pagtataya 5………………………………………………………………………. 95
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 99
Pagtutulay……………………………………………………………………….. 100
Pamantayan ng Pagmamarka…………………………………………… 102

6 Ang Pagpili ng Paksa ng Pananaliksik…………………………… 103
Pagpapabulas………………………………………………………………….. 103
Pagtalakay
Ang Pagpili ng Paksa……………………………………………….. 104
Mga Salik ng Pagpili………………………………………………… 104
Paglalagom……………………………………………………………………… 110
Pagpapanday…………………………………………………………………… 111
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 115
Pagtataya 6………………………………………………………………………. 117
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 119
Pagtutulay……………………………………………………………………….. 120
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 121

7 Ang Pagbabalangkas…………………………………………………….. 123
Pagpapabulas………………………………………………………………….. 123
Pagtalakay
Ang Balangkas………………………………………………………… 124
Uri ng Balangkas……………………………………………………… 125
Balangkas Pasalita…………………………………………………… 125
Balangkas Papangungusap………………………………………. 125
Balangkas Patalata…………………………………………………… 126
Paglalagom……………………………………………………………………… 128
Pagpapanday
Lokalisasyon ng Queer at Integrasyon
ng Araling Pangkasarian sa Panitikan………………. 129
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 132
Pagtataya 7………………………………………………………………………. 133
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 135
Pagtutulay……………………………………………………………………….. 136
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 137

Ikatlong Bahagi

Pagbasa ng mga Tekstong Filipino
sa Iba’t Ibang Larang

8 Ang Saliksik sa Filipino sa Iba’t Ibang Larang……………. 141
Pagpapabulas………………………………………………………………………….. 141
Pagtalakay
Adyenda sa Saliksik sa Filipino………………………………… 142
Paglalagom……………………………………………………………………………… 146
Pagpapanday…………………………………………………………………………… 147
Pagtataya 8………………………………………………………………………………. 149
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 151
Pagtutulay……………………………………………………………………….. 152
Pamantayan ng Pagmamarka…………………………………………… 153

9 Tekstong Filipino sa Iba’t Ibang Larang……………………….. 155
Pagpapabulas………………………………………………………………….. 155
Pagtalakay
Filipino sa Humanidades at Agham Panlipunan……… 156
Ang Tundo ni Bonifacio, Si Bonifacio sa Tundo………… 158
Ingrata at si Mary Jane Veloso:
Mga Bakas ng Trolling sa Spreadable Media…….. 160
Katutubong Wika at Dalumat ng Bansa,
ayon kay Simoun ni Rizal…………………………………. 161
Filipino sa Siyensya at Teknolohiya,
Inhenyeriya at Matematika (STIM)……………………. 162
Ang Pagsasaling Teknikal: Pagsipat
sa Praktika at Pagpapahalaga…………………………… 164
Ang Filipino sa Inhinyeriya………………………………………. 166
Paglalagom……………………………………………………………………… 167
Pagpapanday…………………………………………………………………… 167
Pagtataya 9………………………………………………………………………. 169
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 172
Pagtutulay……………………………………………………………………….. 173
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 175

Ikaapat na Bahagi

Pagkilala sa Talinong Pilipino
para sa Pananaliksik

10 Batayang Kaalaman sa mga Teorya sa Pananaliksik
na Akma o Buhat sa Lipunang Pilipino.…………………… 179
Pagpapabulas……………………………………………………………………. 179
Pagtalakay
Sikolohiyang Pilipino………………………………………………. 180
Metodo sa SP…………………………………………………………… 184
Pantayong Pananaw………………………………………………… 186
Pantawang Pananaw………………………………………………… 188
Paglalagom……………………………………………………………………… 190
Pagpapanday…………………………………………………………………… 191
Pagtataya 10……………………………………………………………………. 193
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 196
Pagtutulay………………………………………………………………………. 197

11 Batayang Kalaaman sa Metodolohiya (Pagtitipon,
Pagpoproseso at Pagsusuri ng Datos)
sa Pananaliksik-Panlipunan………………………………….. 199
Pagpapabulas………………………………………………………………….. 199
Pagtalakay
Pagmamapang Kultural…………………………………………… 200
Content Analysis…………………………………………………….. 202
Rebyu ng Literatura…………………………………………………. 203.
Etnograpiya ……………………………………………………………. 204
SWOT Analysis……………………………………………………….. 205.
Kuwentong Buhay…………………………………………………… 206.
Discourse Analysis-Text Analysis, Conversational
Analysis at Interaction Analysis………………………… 207.
Pagmamasid (Participant at Nonparticipant
Observation)……………………………………………………. 207
Case Study………………………………………………………………. 208
Aksyong Pananaliksik (Action Research)………………… 209
Eksperimental na Pananaliksik……………………………….. 211
Paglalagom……………………………………………………………………… 213
Pagpapanday…………………………………………………………………… 212
Pagtataya 11……………………………………………………………………. 215
Pamantayan ng Pagmamarka……………………………………………. 218
Pagtutulay……………………………………………………………………….. 219
Holistic Rubric ng Guro–Checklist…………………………………… 221
Paglalahad………………………………………………………………………. 224
Mga Sanggunian………………………………………………………………………….. 225